Härnösand Yippie 2 2023

Ett steg närmare rondell vid Gulf

Text Lennart Lundberg Foto Martin Sundqvist

En rondell på E4 vid Gulf och före detta sjukhuset. Nu har Trafikverket kommit ett steg närmare en upprustning av Södra Vägen. Alla berörda har möjlighet att skriftligt tycka till om förslaget fram till den sjätte mars. Upprustningen handlar om Södra Vägen fram till SIDA-avfarten så trafikljuset vid polishuset är inte aktuell nu.

Trafikverket vet att trafiken genom Härnösand inte bara är en av landets viktigaste vägar för gods- och persontransporter. Den är även en huvudgata i det kommunala vägnätet. En väg som delar staden vilket ställer krav på att gående och cyklister ska kunna korsa vägen på ett trafiksäkert och enkelt sätt. Smala trottoarer försvårar snöröjningen vintertid vilket begränsar framkomligheten för gående och cyklister.

Trafikverket planerar att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister genom att bygga säkra passager till de befintliga gång- och cykelvägarna. Man vill förbättra för drift och skötsel av gång- och cykelvägen vintertid.
I korsningen Skarpskyttegatan vid Gulf och sjukhuset tittar man också på möjligheten att förbättra framkomligheten med en ny rondell. Den befintliga vägen till Fiskekroken stängs och ersättas med en ny anslutning via den nya rondellen.

Byggstart planeras till år 2025 med planerad byggtid på ett år. Under byggtiden räknar man med temporära störningar i form av buller, vibrationer och eventuell damning.
Bygget påverkar också busstrafiken. Busshållplatsen Olof Högbergsgatan försvinner men busshållplats Lövudden vid korsningen med Olof Högbergsgatan rustas upp och tillgänglighetsanpassas.
Busshållplatserna Granudden och Vårstagatan ska ersättas av en ny busshållplats. De två busshållplatserna, Gulf E4 vid Skarpskyttegatan ska också byggas om och tillgänglighetsanpassas.

Artikeln publicerades i Yippie 2 2023 på sidan 50